فهرست مطالب

تجهیزات

برای مشاهده اطلاعات مربوط به دستگاه های Rj (آلمان) به لینک زیر مراجعه کنید.

https://dryasamanzandi.com/products/rj-laser/


برای مشاهده اطلاعات مربوط به دستگاه های WEBER MEDICAL (آلمان) به لینک زیر مراجعه کنید.

https://dryasamanzandi.com/products/weber-medical/


برای مشاهده اطلاعات مربوط به دستگاه های تولید داخل مونلایت و استارلایت به لینک زیر مراجعه کنید.

https://dryasamanzandi.com/products/moonlight-starlight/

برای مشاهده اطلاعات مربوط به کیت های پی آر پی پیشرفته تولید داخل به لینک زیر مراجعه کنید.

https://dryasamanzandi.com/products/stimkit/

برای مشاهده اطلاعات مربوط به کیت های پی آر پی پیشرفته خارجی به لینک زیر مراجعه کنید.

https://dryasamanzandi.com/prp-stemcell/

برای مشاهده اطلاعات مربوط به دستگاه پن لیزری وبر (طول موج آبی) به لینک زیر مراجعه کنید.

https://dryasamanzandi.com/weber-blue-pen/

برای مشاهده اطلاعات مربوط به دستگاه سانتریفیوژ به لینک زیر مراجعه کنید.

https://dryasamanzandi.com/products/centrifuge/

برای مشاهده اطلاعات مربوط به دستگاه تولید داخل پلاسما پن به لینک زیر مراجعه کنید.

https://dryasamanzandi.com/products/plasma/

برای مشاهده اطلاعات کلینکی دستگاه ها به لینک زیر مراجعه کنید.

https://dryasamanzandi.com/clinical/