بخش 3 روش بی نظیر ترکیب لیزر و سلول های بنیادی (آخرین روش) توسط پروفسور مایکل هانس وبر