لیزر خونی در ایران، لیزرهای خونی جدید دارای فرکانس و توان بالا