🌸🌸 به عنوان یک پزشک می توانید از لیزر کم توان استفاده کنید