سومین حضور اسطوره طب سوزنی؛ دکتر فرانک بار؛ خالق فرکانس لیزر در ایران

سومین حضور اسطوره طب سوزنی؛ دکتر فرانک بار؛ خالق فرکانس لیزر در ایران Prof. Dr. Frank Bahr

مدیریت: دکتر یاسمن زندی مهران Dr Yasaman Zandi Mehran

https://www.akupunktur.eu/

 

 

PROF. MULT. HC VRC 
DR. MED. FRANK BAHR

A-diploma 
B-diploma 
C-diploma 
D-diploma 
Acupuncture additional name 
Homeopathy-additional designation 
Störherddiplom 
Schmerzdiplom

 

تلفن تماس

02144316331

09361146760