دوره های مقدماتی لیزر اکوپانکچر و لیزر رزونانس با حضور پروفسور فرانک بار برای بار سوم در ایران

به دعوت نمایندگی آکادمی لیزر تی سی ام اروپا در ایران

 

🏆 دوره های مقدماتی لیزر اکوپانکچر و لیزر رزونانس با حضور پروفسور فرانک بار برای بار سوم در ایران 🇩🇪🇩🇪🇮🇷🇮🇷

بخش دوم که بخش تکمیلی قسمت مقدماتی است، شامل ۱۱ جلسه است و مطالب ارایه شده در این بخش به شرح ذیل است


🔸🔸 عوامل بیماری زا از دیدگاه طب چینی و اصول هشتگانه تشخیص در طب چینی (یک جلسه)
🔸🔸 دیس هارمونی های ارگانهای زانگ فو (سه جلسه) 
🔸🔸 سمیولوژی و معاینه در طب چینی (دو جلسه)
🔸🔸 درمان های ریگولار در طب چینی (یک جلسه)
🔸🔸 کنترل درد  با طب سوزنی (یک جلسه) 
🔸🔸 فایو المنت و درمانهای مبتنی بر آن (یک جلسه) 
🔸🔸 میکروسیستم ها شامل اوریکولوتراپی و اسکالپ آکوپانکچر (دو جلسه)


🏆 برای شرکت در دوره های آموزش نمایندگی آکادمی لیزر تی سی ام اروپا در ایران هرگز دیر نیست

☎️ 09361146760

مدیریت» دکتر یاسمن زندی مهران

Dr Yasaman Zandi Mehran