انواع پلاسما و کاربرد آن در پزشکی

انواع پلاسما


در تعریف پلاسما باید گفت ، پلاسما یک گاز یونیزه است. اما موضوع تنها به همین جا ختم نمی شود بلکه باید با توجه به کار برد پلاسما، در صورت نیاز شرط کم بودن چگالی را نیز به آن اضافه نمود. در ابتدا باید گفت که منظور از یونیزه به معنای یونیزه صد در صد نمی باشد بلکه  در صد آن می تواند متفاوت باشد که همان طور که احتمالا بدانید یونیزش به دما بستگی دارد، لذا  بر این اساس پلاسما را به سه دسته پلاسمای سرد، گرم و داغ تقسیم می کنند 

اما چرا چگالی کم؟ 

جواب این است که چگالی کم از این نظر در پلاسما اهمیت دارد که با کم تر شدن آن، ذرات فاصله بیشتری از هم می گیرند و در این حالت نیرو های کوتاه برد کلونی، کم تر ذرات را تحت تاثیر قرارمی دهند لذا ذرات بیشتر تحت تاثیر نیروهای بلند برد کلونی قرار می گیرند. اهمیت این امر آن است که خواص مد نظر پلاسما در این حالت رخ می دهند یعنی ذرات تحت تاثیر نیروهای بلند برد کلونی در یک رفتار جمعی آماری شرکت می کنند که نتیجه آن ایجاد خواص مطلوب در پلاسما می باشد. البته این خواص در پلاسمای سرد و نیز درپلاسمای گرم مد نظر می باشد، چرا که این نوع پلاسماها هستند که در صنعت بسیار کاربرد دارند.

بالا بودن چگالی به این معنا نیست که ما پلاسما نداریم بلکه خواص پلاسمای سرد را کمتر نشان می دهد.

در پلاسمای داغ مهم این است که چگالی بالا باشد.این امر یک شرط محسوب نمی شود بلکه به کاربرد پلاسمای داغ ربط دارد. پلاسمای داغ فقط در گداخت یا همجوشی هسته ای کار برد دارد بنابر این برای حصول شرایط گداخت باید چگالی بقدر کافی بالا باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق تلگرام با شماره زیر تماس بگیرید
09361146760

 

Dr Yasaman Zandi Mehran

Faculty of the university, Plasma Lecturer

Low level and high powe laser lecturer in Iran