کاربرد لیزر کم توان نسل ۴ در ریزش مو

کاربرد لیزر کم توان نسل ۴ در ریزش مو

لیزر پن RJ با فرکانس نوژیه B
تصاویر بالا قبل، تصاویر پایین بعد
۲ ژول برسانتی متر مربع
۵ جلسه ۱ بار در هفته

پزشک معالج جناب آقای دکتر نجفی 🍀🍀 پزشک ایرانی 🌸🌸