🌸🌸 کاربرد بی نظیر و غیر تهاجمی لیزر کم توان RJ (پروب سوپرپالس ۳۰۰ وات و شاور ۶۰۰ میلی وات RJ) در تلانژکتازی

🌸🌸 کاربرد بی نظیر و غیر تهاجمی لیزر کم توان RJ (پروب سوپرپالس ۳۰۰ وات و شاور ۶۰۰ میلی وات RJ) در تلانژکتازی 


☎️ ۰۹۳۶۱۱۴۶۷۶۰