نگ های مختلف لیزر و فرکانس های مختلف لیزر، کارکردهای متفاوتی در بدن دارند.

🌈🌈 رنگ های مختلف لیزر و فرکانس های مختلف لیزر، کارکردهای متفاوتی در بدن دارند. 

لیزر رزونانس، لیزر کم توان نسل ۴، و لیزر اکوپانکچر، می تواند ابزارهای مختلف تشخیصی و درمانی را در اختیار پزشک قرار دهد 

🌸🌸نمایندگی آکادمی لیزر تی سی ام اروپا در ایران، اولین برگزار کننده دوره های مدون حضوری و غیر حضوری در ایران‌

09361146760

دکتر یاسمن زندی مهران